Glösa Fångstgropssystem

EN UDDA UTFLYKT


Även fyra-fem tusen år efter att jägarfolket ristade in sina älgar på hällen i Glösa så var jakten på skogens konung fortfarande viktig i området vilket Glösa fångstgropssystem vittnar om.

Många älgar vandrar mellan ett sommar- och ett vinterbetesområde. Under vintern utgör lövsly en viktig födokälla för älgarna. Här i Glösa drar sig älgarna ner till Litnäset och de slyrika älvstränderna på senhösten, för att sedan under våren vandra mot fjällkanten.
Det är en vandring som älgen har gjort sedan urminnes tider och älgens vandringsstigar går i arv mellan generationerna. Efter att en älgkalv fötts på sommarbetet följer den med kon till vinterbetet, och återvänder sedan samma väg till sommarbetet nästföljande år. Därmed har mönstret för vandringen blivit inlärt och kan gå i arv ännu en generation.

Fångstgropssystemet i Glösa består av över 90 fångstgropar arrangerade i en fem kilometer lång rad som utgjorde en effektiv fälla för vandrande älgar. Genom att placera stängsel eller andra avspärrningar mellan groparna, kunde djuren styras mot fällorna. Glösa fångstgropssystem har daterats till mellan 900 och 1200 e.kr. Hur länge de sedan använts vet man inte men jaktmetoden var vanlig fram till i alla fall tidig medeltid.

Trots att fångstgropar är Jämtlands vanligaste fornlämning så blir de regelbundet undersökta av arkeologer, till exempel vid inventeringen inför ett nytt vägbygge eller anläggandet av en grustäkt.

När en fångstgrop undersöks fokuseras det främst på två aspekter: när gropen anlades och hur den var konstruerad. Genom att analysera jordvallen runt gropen, där den gamla markytan bevarats, kan man hitta växtrester som kan dateras, såsom lingonblad. Man kan även hitta kol och sot, vilket ibland är spår efter gamla skogsbränder eller delar av gropens konstruktion. I sällsynta fall kan rostiga spjutspetsar också hittas, vilket ger ytterligare inblick i gropens historia.

Här i Glösa kan man följa en stig förbi ett flertal välbevarade fångstgropar i det omfattande systemet. Börja i det lilla utomhusmuseet och fortsätt sedan söderut på den markerade stigen. Utmed promenaden sitter informationsskyltar som berättar mer om fångstgropssystemet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps