Broby Gamla Kyrkoplats

EN UDDA UTFLYKT


Ödekyrkor kan komma i lite olika skepnader. Ibland är det en imponerande ruin och ibland en kuslig ödekyrkogård. Broby kyrka finns inte alls, vilket gör det till en mycket märklig sevärdhet.

Broby Kyrka omnämns för första gången i ett, möjligtvis förfalskat, brev 1208. Där nämns en Johannes som kyrkoherde i Broby. Omkring år 1100 hade Kung Inge grundat Vreta Kloster och angett Broby som en av dess jordegendomar. Kanske hade Broby gårds ägare låtit bygga en gårdskyrka vid denna tid, och sedan haft Johannes som kyrkoherde drygt hundra år senare.

Någon gång på 1500- eller 1600-talet upphörde Broby som socken och ingick därefter i Strå Socken. I landskapshandlingarna för år 1600 står det att kyrkan i ”Broby ligger öde”. Efter det är den försvunnen i alla bevarade dokument. Vid utgrävningar har man funnit stora mängder ben och tänder och vid något tillfälle ska en ortsbo hittat en kalkstenskista med ett skelett.

Det har funnits planer på att göra platsen till en kyrklig sevärdhet, men det enda som idag tyder på att det en gång legat en kyrka här är det enkla träkors som satts dit av markägaren. Broby gamla kyrkoplats är en osevärdhet som få bryr sig om och är väl värd en udda utflykt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps