Disas Ting

EN UDDA UTFLYKT


Disas Ting är en märklig fornlämning i Svarte strax väster om Ystad. Det finns två huvudsakliga tolkningar när det gäller Disas ting: en som föreslår att det är resterna av en grav från äldre järnåldern och en annan som föreslår att det kan vara en långdös från yngre stenåldern.

Båda tolkningarna bygger på arkeologiska fynd och undersökningar, men det finns fortfarande osäkerheter om platsens exakta ursprung och användning.

Den första tolkningen som föreslår att Disas ting är en grav från äldre järnåldern bygger på de arkeologiska fynden av brandfläckar och brända människoben inuti stenkretsen. Denna tolkning daterar platsen till cirka 500 f.Kr – 400 e.Kr, vilket placerar den under äldre järnålder.

Den andra tolkningen föreslår att Disas ting kan vara resterna av en långdös från yngre stenåldern. Långdösar var gravar som bestod av en gravkammare täckt av en rektangulär jordhög med stående stenblock längs sidorna. Denna tolkning skulle datera platsen till cirka 3300 f.Kr, vilket placerar den under yngre stenålder.

Eftersom båda tolkningarna bygger på arkeologiska bevis och ingen av dem har fullständig bekräftelse, är det ännu oklart vilken av dem som är den korrekta.

Det är inte ovanligt att arkeologiska platser kan vara föremål för olika tolkningar och diskussioner. För att få klarhet kring Disas Ting och dess ursprung kommer det att behövas nya arkeologiska undersökningar. Kanske går det med framtidens kunskap och metoder att få ett svar på mysteriet.

Fram till dess utgör Disas Ting en sällsam utflykt i en region i övrigt rik på fornlämningar. Parkering får improviseras men väl vid plats finns en informationsskylt som berättar mer.


Disas Ting i Svarte, Ystad

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.42695, 13.71277
  • Adress: Västra Kustvägen 357, 271 92 Ystad
Öppna i Google Maps